พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย […]

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายนพดล ศรีขัดเค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน […]

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล dltv dlit

เครือข่ายความร่วมมือ 3 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ […]

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา […]

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(กตปน.) นิเทศ ติดตาม ร.ร.โครงการ MEP

นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(กตปน.) ได้นิเทศ […]

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(กตปน.) นิเทศ ติดตาม รร.ควบรวม

นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(กตปน.) ได้นิเทศ […]

ผู้แทนสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ติดตามงานโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ

คุณอำนาจ มณฑาทอง ผู้แทนสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ติดตามงานโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน […]

ผู้แทนสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ติดตามงานโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ

คุณอำนาจ มณฑาทอง ผู้แทนสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ติดตามงานโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน […]

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ USO NET

โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ดูแลศูนย์ USO NET

WordPress - Powered by NANTELECOM