เขตสุจริต_2
Print
จุดเน้น_1
Print
Untitled-1
_1
Covid
previous arrow
next arrow

Application

And

Service

Q & A

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ข้อเสนอแนะ

ประเมินความพึงพอใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

การอบรม พัฒนาครู ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC

การอบรม พัฒนาครู ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Dlict) ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา...

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม...

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานงานปรับปรุงระบบประปา ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานงานปรับปรุงระบบประปา ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงระบบประปาค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสมัย ธนะศรี อดีต ผอ.สพป.น่าน เขต 2...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 เพื่อรับทราบข้อราชการต่างๆ โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ในการประชุมฯ ณ...

อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 5

ผลการดำเนินงาน

คลิปวิดีโอ nan 2 channel

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ระบบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( E-service )

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการศึกษา

สายตรง รมว.ศธ.
รับเรื่องราวร้องทุกข์

OBEC TRAINING

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

การขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ.

องค์การค้าของ สกสค.