Register |

Login

สพป.น่าน เขต 2,น่าน 2,nan2
สพป.น่าน เขต 2,น่าน 2,nan2
สพป.น่าน เขต 2,น่าน 2,nan2
สพป.น่าน เขต 2,น่าน 2,nan2

APPLICATION And SERVICE

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1.กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
2.กิจกรรม สพป.น่าน เขต 2
3.ข่าวประชาสัมพันธ์
4.ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
5.รายงานงบทดลอง

  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1.แผนการดำเนินงานประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2565
  1.2 ปีงบประมาณ 2564
  1.3 ปีงบประมาณ 2563
2.รายงานผลการกำกับ ติดตาม
  2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563
  3.3 ปีงบประมาณ 2562

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563

1.แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  2.1 ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
  2.3 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
3.สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
  3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
4.รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2565
  1.2 ปีงบประมาณ 2564
  1.3 ปีงบประมาณ 2563
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
  2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563
  3.3 ปีงบประมาณ 2562

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  1.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต

2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส

  2.1 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
และการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 เรื่องการพัฒนาด้านคุณภาพการดำเนินงาน
  2.3 เรื่องการป้องกันการทุจริต
  2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส7ข้อ
    2.4.1 มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    2.4.2 มาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   2.4.3 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   2.4.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
    2.4.5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    2.4.6 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
    2.4.7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

วิพากย์คู่มือการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 [...]

โพสต์ล่าสุด

ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน [...]
ปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง [...]
เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย [...]
วิพากย์คู่มือการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมวิพากย์คู่มือการดำเนินงาน [...]
พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนภูเกลือใต้
พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนภูเกลือใต้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง [...]
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวเปลือก ข้าวสาร(ข้าวใหม่)พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีสืบชะตาข้าว
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวเปลือก ข้าวสาร(ข้าวใหม่)พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีสืบชะตาข้าว
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่าน เขต 2 [...]
ผลการดำเนินงาน

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ระบบบริการ E-SERVICE

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์