การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
header_sp-nan2
header
รูปยกเลิกสำเนาบัตร
df0e57a8-d69
แบนเนอร์ ประกาศการไว้ทรงผมของนักเรียน (1)
แบนเนอร์ ประกาศการไว้ทรงผมของนักเรียน
สกรีนช็อต 2023-08-11 093308
ใบสมัครพนักงานราชการ-สพป.น่าน-เขต-2

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

APPLICATION And SERVICE

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1.กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
2.กิจกรรม สพป.น่าน เขต 2
3.ข่าวประชาสัมพันธ์
4.ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
5.รายงานงบทดลอง

  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1.แผนการดำเนินงานประจำปี                                          1.1 ปีงบประมาณ 2566
2.รายงานผลการกำกับ ติดตาม
  2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2566

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563

1.แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  2.1 ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
  2.3 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
3.สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
  3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
4.รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2565
  1.2 ปีงบประมาณ 2564
  1.3 ปีงบประมาณ 2563
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
  2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563
  3.3 ปีงบประมาณ 2562

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  1.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต

2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส

  2.1 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
และการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 เรื่องการพัฒนาด้านคุณภาพการดำเนินงาน
  2.3 เรื่องการป้องกันการทุจริต
  2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส7ข้อ
    2.4.1 มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    2.4.2 มาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   2.4.3 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   2.4.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
    2.4.5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    2.4.6 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
    2.4.7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน

ผลการดำเนินงาน

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ระบบบริการ E-SERVICE