Register |

Login

ทีฆายุโก
เขตสุจริต_2
Print
จุดเน้น_1
Print
Untitled-1
_1
Covid

APPLICATION And SERVICE

SPC01390
JOE_8773
JOE_8767
JOE_8778
JOE_8986
JOE_8973

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1.กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
2.กิจกรรม สพป.น่าน เขต 2
3.ข่าวประชาสัมพันธ์
4.ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
5.รายงานงบทดลอง

  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1.แผนการดำเนินงานประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2565
  1.2 ปีงบประมาณ 2564
  1.3 ปีงบประมาณ 2563
2.รายงานผลการกำกับ ติดตาม
  2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563
  3.3 ปีงบประมาณ 2562

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563

1.แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  2.1 ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
  2.3 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
3.สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
  3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
4.รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2565
  1.2 ปีงบประมาณ 2564
  1.3 ปีงบประมาณ 2563
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
  2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563
  3.3 ปีงบประมาณ 2562

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  1.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต

2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส

  2.1 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
และการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 เรื่องการพัฒนาด้านคุณภาพการดำเนินงาน
  2.3 เรื่องการป้องกันการทุจริต
  2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส7ข้อ
    2.4.1 มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    2.4.2 มาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   2.4.3 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   2.4.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
    2.4.5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    2.4.6 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
    2.4.7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ [...]

โพสต์ล่าสุด

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active Learning
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active Learning
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ [...]
ผลการดำเนินงาน

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ระบบบริการ E-SERVICE