3
3
previous arrow
next arrow

Application

And

Service

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

ตรวจสอบ ติดตาม​ การดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท.ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565

ตรวจสอบ ติดตาม​ การดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท.ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม​ การดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565 พร้อมให้คำปรึกษา​...

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ. สพป. น่านเขต 2 พร้อมด้วย นายชิต คำชั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายรัตน์ จันทโคตร ผอ. โรงเรียนบ้านไร่ เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง...

ตรวจสอบ ติดตาม​ การดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565

ตรวจสอบ ติดตาม​ การดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ มอบหมายให้ นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการ ตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ​ พร้อมด้วย นางสาวสุดาพร​ ไชยศิลป์​ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบ ติดตาม​...

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ. สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วย นายชิต คำชั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายรัตน์ จันทโคตร ผอ. โรงเรียนบ้านไร่ เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง...

โพสต์ล่าสุด

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่านเขต 2 มอบหมายให้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด...

ตรวจติดตามความขาดแคลนงบประมาณ ขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

ตรวจติดตามความขาดแคลนงบประมาณ ขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจติดตามความขาดแคลน โรงเรียนเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2566...

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ”ครั้งที่ 44/2564

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ”ครั้งที่ 44/2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 44/2564 ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ณ...

คณะทำงานติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand alone

คณะทำงานติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand alone

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ร่วมลง พื้นที่พร้อมกับคณะติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand alone...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน

1 2 3

อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 15

ผลการดำเนินงาน

คลิปวิดีโอ nan 2 channel

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลทางวิชาการ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ระบบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( E-service )

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการศึกษา

สายตรง รมว.ศธ.
รับเรื่องราวร้องทุกข์

OBEC TRAINING

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

การขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ.

องค์การค้าของ สกสค.