:: เว็บลิงค์ :::: กลุ่มต่างๆใน สพป.น่านเขต 2 ::::คู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม::
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
:: สาระน่ารู้ ::
:: ผลงานวิชาการ ::
:: Nan2 - facebook :::: สถิติ ::
เข้าชม 100,189,392 คน
Online: 4 คน
  
:ข่าวสาร จากท่านผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 2 :

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่ ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ร.ร. ::
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพป.น่านเขต 2. ::

วิดีโอรับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์
รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

  รายนามผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนสร้างค่ายลูกเสือ
                 สพป.น่าน เขต2 
     ในงานมุฑิตาจิต ผอ.สมัย  ธนะศรี

ที่ ชื่อ - สกุล ผู้บริจาค/หน่วยที่บริจาค จำนวนเงิน
1 สมาคมครูอำเภอเชียงกลาง 1,000
2 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุ 1,000
3 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเชียงกลางพญาแก้ว 1,000
4 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเชียงคานพระพุทธบาท 500
5 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 300
6 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตึ๊ด 300
7 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาราบรรพต 300
8 นางพัทธนันท์  พิพิธนวงศ์  500
9 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนรัชดาฯ 500
10 นายธีรพันธุ์  และนางจำนงจิต  บุญเกิด 1,000
11 นายธีระพงษ์  ณ น่าน  500
12 นายสกล  และนางรัชนีกร  โตสุวรรณ  1,000
13 เพื่อนร่วมรุ่น วค.อต.19น่าน(รุ่นที่21) 3,000
14 นางทัศนีย์  อินทเจริญศานต์ 500
15 กลุ่มเพื่อนห้าเสือ 2,000
16 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 3 1,500
17 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1,000
18 คณะครูโรงเรียนบ้านนาหนุน1-ปิตุราษฎร์ 500
19 นายดรุณ  ไชยธวัช 1,000
20 คณะขอเขยสะเมิง 3,227
21 สพป.น่าน เขต 2 1,700
22 นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน 1,000
23 นายอดุลย์  เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน 500
24 สมาคมผู้บริหาร ครู บุคลากรฯ สพป.น่าน เขต 2 1,000
25 สมาคมครูอำเภอปัว 1,000
26 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 1 500
27 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 2 1,000
28 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 4 1,000
29 สมาคมผู้บริหาร ครู บุคลากรฯ อ.ท่าวังผา 1,000
30 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนยม-จอมพระ 500
31 สมาคมครูและบุคลากรฯ อำเภอทุ่งช้าง 3,000
32 คณะผู้อำนวยการโรงเรียน ว.19 2,600
33 สมาคมครู บุคลากรฯ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1,200
34 สมาคมครูอำเภอบ่อเกลือ 1,000
35 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 1,000
36 กลุ่มอำนวยการ 500
37 กลุ่มบริหารงานบุคคล 500
38 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 500
39 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 500
40 กลุ่มนโยบายและแผนฯ 1,100
41 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 500
42 หน่วยตรวจสอบภายใน 300
43 นายอัศรายุทธ์  ศรีใจอินทร์ 500
44 นายจรัส  ขนิษฐ์น้อย 1,000
45 นายประสิทธิ์-สิริลักษณ์  ชาวแหลง 500
46 นายชัยวิทย์  ธรรมสละ 1,000
47 นายอนุวัตร  ไชยวงศ์ 500
48 นายพินิจ  สายใจ  500
49 นายจรัญ  พงศ์ธีรโชติกุล 500
50 โรงเรียนปัว 500
51 สมาคมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสบกอน 1,000
52 นายสมาน - อาจารย์อุไร  เปียงใจ 2,000
53 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 500
54 นายมรกต  แก้วสุวรรณสกุล โรงเรียนบ้านน้ำคา 500
55 โรงเรียนบ้านแหน 1,000
56 นายปกรณ์  ศศิวัจน์ไพสิฐ โรงเรียนบ้านสว้า 500
57 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 200
58 นายสมนึก  ตาลตา โรงเรียนบ้านร้อง 500
59 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 400
60 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 500
61 โรงเรียนเพียงหลวง 7 500
62 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 500
63 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1,000
64 นายเสน่ห์  ช่างเงิน 300
65 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 500
66 นายประยูร ศักดาศรี และครอบครัว 1,000
67 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 300
68 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1,000
69 โรงเรียนวรนคร 500
70 นายเสถียร  คำรังษี โรงเรียนวรนคร 500
71 นายกุลธวัช  อินนา  ศธจ.น่าน 500
72 นายนิพนธ์  สารถ้อย ศธจ.น่าน 300
73 โรงเรียนบ้านหนองผุก 500
74 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 500
75 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 500
76 นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 500
77 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 500
78 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1,000
79 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1,000
80 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 300
81 โรงเรียนบ้านนาก้อ 300
82 นายพิทยา - ศนิกานต์  เขตบุญไสย 500
83 นายขวัญศึก  เมฆอากาศ  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 300
84 โรงเรียนบ้านซ้อเด่นพัฒนา 1,000
85 นายภาคภูมิ  ไชยยศ  โรงเรียนบ้านสบสาย 300
86 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา 500
87 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1,000
88 นายสมศักดิ์ - นาง.สดศรี  สุทธการ 500
89 โรงเรียนบ้านสองแคว 500
90 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 500
91 โรงเรียนบ้านปางปุก 300
92 โรงเรียนบ้านพร้าว 500
93 โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 500
94 นายมนตรี  ขอนพวง โรงเรียนชุมชนรัชดาฯ 500
95 นายวิเชียร  - นางวิไลวรรณ นันต๊ะ 1,000
96 นายประยุทธ  - นางพรพิมล  จิณะเสน 500
97 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 300
98 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 500
99 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 300
100 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 500
101 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนบ้านสะเกิน 1,000
102 นายทองหล่อ  กุลสุทธิ์  1,000
103 นายศักดิ์  โนศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสารธรรมวิทยา 500
104 คณะทำงานสื่อ 60 พรรษา สพป.น่าน เขต 2 1,000
105 นางสาวจงรักษ์  รัตนวิฑูรย์  500
106 นางสาวสุพรรณิการ์  สุทธหลวง 300
     
ยอดรวม 80,927
 
::ปฏิทินการปฏิบัติงาน ::
 
 
 
 
 
   
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
 
 
© webmaster E-mail :admin@nan2.go.th I phim@nan2.go.th Tel 0-871879928 ©