:: เว็บลิงค์ :::: กลุ่มต่างๆใน สพป.น่านเขต 2 ::

::คู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม::
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
:: สาระน่ารู้ ::
:: ผลงานวิชาการ ::
:: Nan2 - facebook :::: สถิติ ::
เข้าชม 102,883,586 คน
Online: 12 คน
 
 

:ข่าวสาร จากท่านผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 2 :

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่ ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ร.ร. ::
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพป.น่านเขต 2. ::

วิดีโอรับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์
รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

  รายนามผู้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
             เหตุภัยพิบัติ (ดินถล่ม)
              สพป.น่าน เขต2    
ที่ ชื่อ - สกุล จำนวนเงิน
1 นางสดศรี  สุทธการ 1000
2 นางสุภาพ  รัตนประภา 1000
3 นางกฤตยา   สำราญทรัพย์ 500
4 นางราตรี   มูลคำ 500
5 นางโสภาวดี  นาดี 500
6 นายนิกร   รวมสุขนิรันทร์ดร 200
7 ครอบครัวเลิศวุฒิวรรักษ์ 500
8 นางมยุราพร  อินไชย 500
9 นางบัววรรณ์  ยะสุข 500
10 โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษฏร์รังสรรค์ 2300
11 โรงเรียนศรีสระวงค์ 500
12 โรงเรียนสกาดใต้ 500
13 นายสมศักดิ์  จันทร 50
14 นายประเชิญ   ยาอุด 500
15 นายมานพ  ตรัยตรากุล  500
16 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 500
17 นางสาวรัตนาภรณ์   ภัทรกุลดุษฏี 500
18 นายธวัชชัย   ยวงคำ 500
19 นายทวีศักดิ์  สงวนศรี 1000
20 นายมานพ   ขยายเสียง 500
21 โรงเรียนบ้านสบกอน 500
22 นายอนันตศักดิ์   ยศอาลัย 500
23 นายสมาน   - นางอุไร  เปียงใจ 500
24 โรงเรียนบ้านเหล้าอ้อ 500
25 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 520
26 โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 924
27 โรงเรียนบ้านแดนพนา 1741
ที่ ชื่อ - สกุล จำนวนเงิน
28 นายก่อกิต   คำผัด 100
29 นางแคทลียา ปราบริปู 100
30 นางกาญจนา  - นายกฤษกร  ศรีเตชะ 600
31 นางกัลยาภรณ์   มหาวัน 100
32 นางสาวปิยวรรณ   สาลิกา 100
33 นายอาทิตย์  รวมสิทธิ์ 100
34 นางเกี๋ยง  (บ้านทุ่งกวาง) 100
35 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1000
36 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 500
37 โรงเรียนบ้านสบหนอง 1300
   

38 โรงเรียนบ้านร้อง  500
39 คุณทวี-คุณสิริโสภา ธิขวัญ  อำเภอทุ่งช้าง 300-เสื้อผ้า
40 โรงเรียนสหราษฏร์บำรุง 2250
41 โรงเรียนบ้านพร้าว   250
42 น.ส.รัตนาภรณ์ ภัทรกุลดุษฏี ศน.สพป.น่าน เขต 2 500
43 คุณวิทวัฒน์  ศิริรัตน์  อุปกรณ์การเรียน
44 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 500
45 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 500
46  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 500
47 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 5,480-เครื่องอุปโภคบริโภค
48 โรงเรียนราชปิโยรสา  " ยุพราชานุสรณ์ " 4,730 -เครื่องอุปโภคบริโภค
49 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 500
50 นางนงเยาว์  ศิริรัตน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.น่าน เขต 2 500
51 โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1160
52 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 300
53 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1140
54 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 4250
55 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 2000
56 โรงเรียนบ้านปางยาง 500
57 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา อ.ท่าวังผา 2585
58 น.ส.เกษรินทร์  คำบุรีและครอบครัว 1000
59 โรงเรียนพัฒนานิคม 1000
60 นายจรัส  ขนิษฐ์น้อย  รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 1000
61 น.ส.นาถยา อุดอ้าย 200
62 น.ส.อนัญญา  กรีแก้ว 100
63 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 815
64 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 1850
65 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 620
66 โรงเรียนไตรราษฏร์วิทยา  อ.ท่าวังผา 1150
67 โรงเรียนบ้านถ่อน 500
68 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1000
69 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 2,265- เสื้อผ้า 10 ถุง
70 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 3000
71 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1245
72 โรงเรียนบ้านปรางค์    8,261.75
73 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186  1,000.00
74 โรงเรียนวรนคร  2,794.00
75 โรงเรียนบ้านปงสนุก 500.00
76 โรงเรียนบ้านวังว้า 750.00
77 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐ" วิทยาคาร  3,474.00
78 โรงเรียนบ้านปางปุก 1,200.00
79 โรงเรียนบ้านสบสาย  625.00
80 โรงเรียนบ้านแหน 1,499.00
81 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1,000.00
82 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1,340.00
 
::ปฏิทินการปฏิบัติงาน ::
 
 
 
 
 
   
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
 
 
© webmaster E-mail :admin@nan2.go.th I phim@nan2.go.th Tel 0-871879928 ©