Register |

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

งานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space)
วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำลายหนังสือ
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน[...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์