นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ

วันที่ 27 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่ 27 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง

การประชุมรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วยและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป. น่าน เขต 2

วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ป็นประธานในการประชุมรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สพป. น่าน เขต 1

วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด