นายพรชัย  นาชัยเวียง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพรชัย นาชัยเวียง
ชื่อ-สกุล (en) :
ว.ด.ป.เกิด :
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง :
ว.ด.ป.บรรจุ :
สังกัด : สพป.น่าน เขต 2
สถานะ : ผู้บริหาร
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน  

ประวัติการรับราชการ

การฝึกอบรมที่สำคัญ

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
16/10/60
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม134ตอนที่52ขหน้า 73-2289
28/07/60
03/06/2561
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่มที่ 134 ตอนที่ 52ข วันที่ 16/10/2560 (เล่มที่ 8) หน้า 73-2889
16/10/2560

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ