การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ภาพการดำเนินงาน

 

ด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลการดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.