ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปีดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการคำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT(2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

วิดีโอ

Nan2 Channel

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์กลุ่ม ภายใน สพป.น่าน เขต 2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
สพป.น่าน เขต 2

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2