ประกาศเจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 2

ผอ.สพป.น่านเขต 2 ประกาศเจตจำนง เขตสุจริต

ผอ.สพป.น่านเขต 2 /รอง ผอ. และ บุคลากรแสดงเขตจำนงเขตสุจริต
Motto เขตสุจริต ของ สพป.น่าน เขต 2

อ สพป.น่าน เขต 2 ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ภาคภาษาไทย

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ภาคภาษาอังกฤษ
โดย รอง ผอ.สพป.น่าน 2

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ภาคภาษาพื้นเมือง
โดย ตัวแทนบุคลากร สพป.น่าน 2

เพลง เขตสุจริต สพป.น่าน เขต 2
จัดทำโดย บุคลากร สพป.น่านเขต 2 เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต

ผอ.สพป.น่านเขต 2 ประกาศเจตจำนง เขตสุจริต ภาคภาษาไทย

ผอ.สพป.น่านเขต 2 ประกาศเจตจำนง เขตสุจริต ภาคภาษาอังกฤษ

ผอ.สพป.น่านเขต 2 ประกาศเจตจำนง เขตสุจริต ภาคภาษาลาว