ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)