ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สําหรับโรงเรียน Stand Alone ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)