เผยแพร่แผนการจัดซ้อืจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕