ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรรายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๔ รายการ ประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)