ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการครุภัณฑ์สำหรับงานไม้และสำหรับงานโลหะ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)