กลุ่มในสังกัด

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร