ทำเนียบผู้บริหาร

นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2
โทรศัพท์ : 0954969563
อีเมล์ : nattmam@gmail.com

นายกีรติ ซามัชฌิมา

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท์ : 0872215450
อีเมล์ : keeratisamachi@gmail.com

นายพรชัย นาชัยเวียง

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท์ : 0864082198
อีเมล์ : kruthailand@gmail.com

ทำเนียบผู้อำนวยกลุ่ม

นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 062-254 6515
อีเมล์ : sirilak_nan2505@hotmail.com

นางปริฉัตร ธนะ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0817843799
อีเมล์ : parichatthana@gmail.com

นางจันทนา อินทำ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0898537045
อีเมล์ : Juntana.c@hotmail.com

ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 0812958159
อีเมล์ : tatta_thananchai@hotmail.com

นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง

ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0871879928
อีเมล์ : phim@nan2.go.th

นางสดศรี สุทธการ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ :  0843740677
อีเมล์ :  sodsrisutta@gmail.com

นายก่อกิต คำผัด

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0817467305
อีเมล์ : kampad_nan2@hotmail.co.th

นางสาววิชยดา  เรืองฤทธิ์

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 0909741306

 

นางสุกัญญา บางพาน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0862148421
อีเมล์ : suganya_notty@hotmail.com

นางราตรี มูลคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 0812813836
อีเมล์ : Chektra336@gmail.com