นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โทรศัพท์ : 0954969563

นายพรชัย นาชัยเวียง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โทรศัพท์ : 0864082198 อีเมล์ : kruthailand@gmail.com

นายวรภพ รินฤทธิ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โทรศัพท์ : 0982416359 อีเมล์ : wora_tern@hotmail.com

นายประสิทธิ์ จินะสาม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โทรศัพท์ : อีเมล์ : prasit.j@nan2.go.tj

นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 062-254 6515
อีเมล์ : sirilak_nan2505@hotmail.com

นายก่อกิต คำผัด

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0817467305
อีเมล์ : kampad_nan2@hotmail.co.th

ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 0812958159
อีเมล์ : tatta_thananchai@hotmail.com

นายจำลอง ไชยยา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0810224298 อีเมล์ : jumlong@nan2.go.th

นางจันทนา อินทำ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0898537045
อีเมล์ : Juntana.c@hotmail.com

นางสุกัญญา บางพาน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0862148421
อีเมล์ : suganya_notty@hotmail.com

นางราตรี มูลคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 0812813836 อีเมล์ : Chektra336@gmail.com

นางปริฉัตร ธนะ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0817843799 อีเมล์ : parichatthana@gmail.com

นางสาววิชยดา เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 0909741306
...

นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง

ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0871879928 อีเมล์ : phim@nan2.go.th