ระบบบริการ E – SERVICE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

ด้านบริหารงานทั่วไป URL :
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area)
ระบบหนังสือราชการ
ระบบยานพาหนะ
ระบบจองห้องประชุม
ระบบขออนุญาตไปราชการ
ระบบการลา
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์,อินเทอร์เน็ต ,DLTV
ระบบรายงานการได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร
ระบบแจ้งขอสำเนา ก.พ.7
ระบบแจ้งขอหนังสือรับรอง
• ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์
http://www.smartarea.nan2.go.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is smart.jpg
ระบบการประชุมทางไกลและการถ่ายทอดสด
NAN2-CHANNEL
ระบบสารสนเทศ (Big Data)
ด้านข้อมุลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
ข้อมูลนักเรียน
This image has an empty alt attribute; its file name is bgp.jpg
ระบบสารสนเทศ (Big Data)
ด้านบริหารงานวิชาการ
ผลการทดสอบ O-NET
• ผลการทดสอบ NT
ผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ RT
Digital Learning Platform
Nan2 Content Center

This image has an empty alt attribute; its file name is bg.jpg
ด้านบริหารงานงบประมาณ
ระบบบริการ E-money
ระบบงบประมาณออนไลน์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
This image has an empty alt attribute; its file name is bg.jpg
ด้านบริหารงานบุคคล
ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
ข้อมูลบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่
This image has an empty alt attribute; its file name is bg.jpg

รายงานผลการพัฒนา ระบบบริการ E – SERVICE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒