Register |

Login

Register |

Login

ระบบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( E-service )

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ระบบ e-Money

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

NAN 2 BOT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

NAN Mail

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ระบบการประชุมทางไกล video conference

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

ระบบควบคุมข้อมูลอุปกรณ์อ่านบัตร

ระบบ Stock Smartcard Reader กรมการปกครอง

ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบ GPA OBEC ปพ.3 ออนไลน์

ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบนายทะเบียนภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน