รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ-เผยแพร่-ออนไลน์-รองฯจริยาภรณ์Download
รายงานผลการบริหารจัดการ การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

รายงานผลการบริหารจัดการ การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

2บทสรุปสำหรับผู้บริหารแก้ไข-17-ธค64Download
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนบ้านนาวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนบ้านนาวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ผู้ประเมิน ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์
บทคัดย่อ รูปแบบการบริหารการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

บทคัดย่อ รูปแบบการบริหารการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ผู้วิจัย ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์