Download แบบกรอกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญ

แบบยื่นคำขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งใDownload

Download เอกสาร ด้านการบริหารงานบุคคล

1.แบคคำขอสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ-กรณีรายเดียวDownload 2.แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐDownload 3.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่Download 4.แบบคำขอร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติDownload 5.แบบคำขออนุญาติไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการDownload...