ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรรายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๔ รายการ ประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรรายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๔ รายการ ประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการครุภัณฑ์สำหรับงานไม้และสำหรับงานโลหะ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการครุภัณฑ์สำหรับงานไม้และสำหรับงานโลหะ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๔ รายการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๔ รายการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๔ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๔ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...