นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
ชื่อ-สกุล (en) : AFSARAYUT SRIJAIIN
ว.ด.ป.เกิด :
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0848031296
อีเมล์ : keart2504@gmail.com
ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 4
ว.ด.ป.บรรจุ : 15/05/2523
สังกัด : สพป.น่าน เขต 2
สถานะ : ผู้บริหาร
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
วิชาเอก : คด. บริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน

  • ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านสันกลาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
  • ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกิ่วกอก สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จริม
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
  • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
  • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

การฝึกอบรมที่สำคัญ

-ไม่พบข้อมูล-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

วันที่รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่
05/12/2551 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เล่มที่ 126 ตอนที่ 11 ข หน้าที่ 125 ลำดับที่ 5774 15/08/2552
05/12/2542 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) เล่มที่ 8/4 ตอนที่ 4 ข หน้าที่ 182 ลำดับที่ 5983 22/02/2543