ภาพข่าว/video กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในหน่วยงาน สพป.น่าน เขต 2

กิจกรรมเขตสุจริต สพป.น่าน เขต 2

กิจกรรม เขตพื้นที่สุจริต จิตอาสาปลูกต้นไม้ในใจคนเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม การอบรมพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต

กิจกรรม ข่าวกิจกรรม การอบรมพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต

กิจกรรม เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วิดีโอ กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร