ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จินะสาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2...