วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อแจ้งข้อหารือ จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสะท้อนผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ในวันที่ 8 -12 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (ศูนย์ประสานงานเขตตรวจราชการที่ 16) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2