วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ดร.อารีย์ วรรณชัย รองผอ.สพป.น่านเขต 2 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพป. น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2