วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมี นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 และคณะ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและมีนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ของ สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน