วันที่ 12 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนร่วมต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอบข่ายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป