วันที่ 10 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติชุมชนบ้านห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อให้กำลังใจแก่ครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานให้กับนักเรียนต่อไป