วันที่ 9 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ และนางสาวสุมิตรา ไชยโย พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ ณ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร อำเภอปัว จังหวัดน่าน