26 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มอบหมายให้ นางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละ ศึกษานิเทศก์เข้ารับฟังวัตถุประสงค์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ และการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.จารุภา พานิชภักดิ์ นักวิจัยและนางสาวจันทนา ตาคำ ผู้ประสานงานในโครงการวิทยาศาสตร์พลเมือง ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการศึกษา สพป.น่านเขต 2