วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางนัทวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มอบหมายให้ นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 พร้อมด้วยนายทิวากร จิตอารี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสกาดพัฒนา และนางภัทรวดี ทีฆาวงค์ ครูโรงเรียนสกาดพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน การปฏิบัติการรอบ 6 เดือน ของ นางสาวธัญญ์นารี ปัญญาศิษฐ์สกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสกาดพัฒนา ในการประเมิน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน การพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีการปฏิบัติงานได้ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี