วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาารศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยมีนายสมัย ธนะศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน