วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศน์ ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการแข่งขันให้กับคณะกรรมการตัดสินแต่ละสาระดังนี้

จุดที่ 1 สพป.น่าน เขต 2 สาระพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ การงานอาชีพ

จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร) สาระวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สาระภาษาไทย

จุดที่ 4 โรงเรียนบ้านร้อง สาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)

จุดที่ 5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สาระเรียนรวม

จุดที่ 6 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สาระคณิตศาสตร์