วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษาที่ 2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ของสพฐ. ทุกประการ