วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการแข่งขันให้กับคณะกรรมการตัดสินแต่ละสาระดังนี้

จุดที่ 1 สพป.น่าน เขต 2 สาระศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์)

จุดที่ 2 โรงเรียนวรนคร สาระสังคมศึกษาและปฐมวัย

จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุก สาระสุขศึกษาพลศึกษา และยุวบรรณารักษ์