วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ และนางสาวสุมิตรา ไชยโย พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ ณ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา อ.ปัว จ.น่าน