วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ ปัญญาอุดมรัตน์ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่นางสาวอันดามัน กะรัตน์ และนางสาวศิรินาถ มุมทอง และตำแหน่ง ผู้ดูแลรักษาซ่อมบำรุุงรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ นายสนิทชัย ชัยมงคล ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2