วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมหารืองบประมาณสนับสนุนโครงการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน