วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร