วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และนางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน