เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ และนางสาวสุมิตรา ไชยโย พนักงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียนบ้านน้ำฮาว เพื่อให้โรงเรียนปฎิบัติให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ