วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาจากโครงการ CONNEXT ED ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ และภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ICT TALENT เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ CONNEXT ED

2. รายงานผลการปฏิบัติงานเดิมที่ผ่านมา

3. ผลการปฏิบัติงานปัจจุบันล่าสุด ปัญหา แนวทางแก้ไข ข้อแนะนำต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อ

ทั้งนี้ ได้สรุปผลการดำเนินงานและวางแนวทางการพัฒนาร่วมกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผู้เรียนปลอดภัย มั่นใจสื่อสาร คิดได้ทำเป็น และเห็นคุณค่า ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 โดยมีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบ