วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวรักษ์สิริ จิตอารีย์ ศึกษานิเทศก์ และนางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลรักษาซ่อมบำรุุงรถยนต์ ประจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ณ ห้องประชุมบริหารงานบุคคล สพป.น่าน เขต 2 โดยมีนางกัลยาภรณ์ มหาวัน เป็นผู้รับผิดชอบ