วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำคลิปวิดีโอ เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา โดยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เพื่อถอดบทเรียนและนำมาเผยแพร่ ผลการดำเนินการที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี แลกเปลี่ยนและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ และในโอกาสนี้ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านดอนแก้วในด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องในด้านการจัดการด้านอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดหารูปแบบการจัดการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนต่อไป