เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ และนางสาวสุมิตรา ไชยโย พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียนบ้านป่าหัด เพื่อให้โรงเรียนปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ