เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา และดร.จำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ ให้เข้าร่วมประชุม “24 ปี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ 905 เป็นประธานในการประชุม