วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน และแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุมณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช