วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน

เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน