วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือข้อราชการ กรณีเร่งด่วน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2